Home.
Wijknieuws.
Badminton.
Biljarten.
Bingo.
Klaverjassen.
55+ soos.
Kids stuff.
Cursussen.
Brede School.
Fotopagina.
Wijkhistorie.
Links.
Contact
plaatje telefoniste
plaatje telefoniste

Schrijf ook eens iets in ons gastenboek

Doelstellingen

Disclaimer

Breng ook eens een bezoek aan onze adverteerders.

Zij dragen er  mede aan bij

dat de wijkvereniging  kan voortbestaan.

Algemene Ledenvergadering Wijkvereniging  

Zwette Noord-Oosthoek

dinsdag 23 mei 2017  

Aanvang: 20.00  uur, Wijkgebouw de Zwetser

 

 

1. Opening

Voorzitter Jerry Hoomans opent de vergadering en heet een ieder welkom. Er zijn slechts 3 aanwezigen: t.w. Berend Zoethout, Akkie Hoomans en Jouke Faber.

2. Mededelingen

Er zijn geen ingekomen stukken of meldingen.

        De voorzitter heeft wel een aantal mededelingen.

 8 juni is er een gesprek tussen de Gemeente SWF over de huur van het wijkgebouw. De huurtermijn is verstreken en kan verlengd worden. De Gemeente is ondertussen niet meer eigenaar van het pand. Odyssee ( Zwetteschool) is nu leidend. We gaan in gesprek om de consequenties te bespreken van deze wijziging.

 Het bestuur is blij met de huurders van het wijkgebouw: zij maken het mogelijk om de weinige activiteiten, die we nog hebben, te kunnen uitvoeren. Nieuw is de evangelische groep ( de Deur) en terug van weg geweest: peuterdans.

 De biljartvereniging en klaverjassen hebben in de wijk geflyerd voor nieuwe leden. Dit heeft het mooie resultaat opgeleverd van 3 leden bij biljart en 2 leden bij klaverjassen!

 Jerry en Anja zijn op gesprek geweest met Roel Krijnen (Odyssee) en dhr de Jonge (interim Zwetteschool). Gespreksonderwerpen: wat speelt er in de wijk, gebruik wijkgebouw door school, alles uit 1 pot betalen v.w.b. verwarming gebouw, oplossen problemen in het gebouw, onderhoud van het gebouw ( bvb afzuiging wasemkap, schoonmaak vloer en ramen). Ondertussen is dhr de Jonge alweer vertrokken en weten we niet wie momenteel ons aanspreekpunt is.. De school betaalt momenteel huur aan ons voor gebruik van het wijkgebouw. Jerry heeft nog steeds geen offerte gekregen van Bakker inzake de afzuiging van de wasemkap. Op 8 juni zullen wij alle punten weer aan kaarten op het overleg met de Gemeente.

Olga heeft ook een paar mededelingen:

 Ze heeft een nieuw onlineboekhoudprogramma aangeschaft. Dit i.o.m. de wijkvereniging de Spil. Dit is een veel eenvoudiger systeem van boekhouden en ook makkelijker over te dragen aan een ander bij ziekte o.i.d. Dit programma kon met korting worden aangeschaft door het plaatsen van een advertentie van dit boekhoudprogramma op onze website.

 Olga vertelt dat wij € 1982,96 hebben gekregen van “op e strún”

 Onze ledental daalt nog meer en is van 254 in 2016 gedaald naar 220 in 2017. Dit is te wijten aan de vergrijzing en aan het feit dat we niet een hele actieve vereniging zijn. De jeugdactiviteiten waren al eerder gestopt en nu dit jaar ook geen ouderensoos meer. Bij het incasseren van het contributiegeld komen de mensen er achter dat ze nog lid zijn en zeggen vervolgens op. We zouden eigenlijk weer nieuwe vrijwilligers moeten hebben om nieuwe activiteiten op te zetten..Onze wijk is helaas niet zo actief. De wijkvisie was immers ook al afgeketst. Hier heeft de Gemeente de stekker al uit gehaald.

3. Vaststellen notulen ledenvergadering 11 mei 2016

Er zijn geen op- en aanmerkingen, de notulen zijn vastgesteld.

4. Financieel verslag en kascommissie.

De kascommissie was vertegenwoordigd door Frank van Beenen en Berend Zoethout. Zij hebben de controle uitgevoerd. Hierbij zijn geen onregelmatigheden aangetroffen in de boekhouding. Penningmeester Olga Sytema krijgt een compliment dat de boekhouding keurig geordend is en haar wordt decharge  verleend.

Vaststellen nieuwe kascommissie

Frank van Beenen en Berend Zoethout zullen nog 1 jaar de kascommissie doen samen met een reserve. Otteline van Solkema blijft staan als reserve.

5. Begroting

Er is een vraag over de subsidies: Olga legt uit dat de subsidies in het nieuwe jaar zijn gehalveerd en langzaam worden opgedroogd door de Gemeente. Berend geeft de tip dat je  via de Kamer van Koophandel ook subsidies zou kunnen aanvragen. Olga vraagt het na.

6. Pauze

7. Activiteiten

we hebben momenteel :

kienen, biljarten, klaverjassen en 1 x per week op de maandag op externe locatie is er badminton. Peuterdans via verhuur. Berend vertelt dat er ene Eelke Zijlstra was geweest op te informeren naar het opzetten van een schaakclub. Ursula gaat informeren of daar nog belangstelling voor is. Misschien weer terug op de maandagmiddag.

8. Rondvraag en wat verder ter tafel komt

– Jouke vraagt naar de uitgifte van een bewaarexemplaar van het wijkblad. Het voordeel is dat je alle gegevens bij elkaar op 1 formulier hebt; commissieleden, bestuur e.d., maar het is een prijzig verhaal. Bovendien is het ieder jaar hetzelfde. Het bestuur heeft ervoor gekozen om daarom geen eenmalig wijkblad uit te geven. Misschien nog een idee om i.v.m.de vele verhuizingen in onze wijk toch weer eens te flyeren. Zou de biljartvereniging ( met de meeste leden) deze kunnen rondbrengen? De biljarters gaan polsen.

–Jouke: misschien een idee om vrijwilligers te werven: spreek de krant aan voor een interview. In Sneeker Nieuwsblad, Groot Sneek en Rondom Sneek staan geregeld intervieuws met verenigingen als reclame. Jerry gaat informeren.

Verder zijn er geen vragen en de voorzitter sluit om 21:00 de vergadering en wenst iedereen een fijne zomer!