Home
Home.
Wijknieuws.
Badminton.
Biljarten.
Bingo.
Klaverjassen.
Cursussen.
Brede School.
Fotopagina.
Wijkhistorie.
Links.
foto Wijkgebouw "De Zwetser"
plaatje telefoniste
plaatje telefoniste

Schrijf ook eens iets in ons gastenboek

Doelstellingen

Disclaimer

Breng ook eens een bezoek aan onze adverteerders.

Zij dragen er  mede aan bij

dat de wijkvereniging  kan voortbestaan.

plaatje perkamentrol
Wijkvereniging Zwette-Noordoosthoek
Datum oprichting wijk: 18 november 1981
op adres Priorstraat 8 te Sneek
 
Toendertijd was de Voorlopige Bestuurssamenstelling als volgt:
Voorzitter: H. de Jong
vice voorzitter: F. Brattinga
Secretariaat: J. Wiegersma - contactpersoon
Secretariaat: B. Castelein
Penningmeesters: C. Kamstra, en L. Hekkema
leden: Mevr. s. v.d. Wal, B. Hoogland, M.A. de Vries
 
De 1e vergadering werd gehouden in de Welzijnswinkel aan de Kloosterdwarsstraat 3
8603 AG te Sneek
tel: 20269
datum 23 december aanvang: 20.00 uur
 
Weetje:
Op 26 juli 1976 is boek 2 van het Nieuwe Burgerlijk Wetboek in werking getreden.
Dat heeft onder meer gevolgen gehad voor alle verenigingen.
We noemen het "het nieuwe verenigingsrecht"
.
 
Beschrijving van de wijken
Noordoosthoek:
deze wijk is gelegen tussen de Franekervaart,de stadsgracht, de Zwette,de Goeman Borgesiuslaan en de spoorlijn.

De Zwette:
deze wijk is gelegen tussen de Goeman Borgesiuslaan, de Zwette, de spoorlijn en de grens van het dorpsgebied van Loenga.

Tegenwoordig komen er ook veel leden van onze wijkvereniging uit de wijk de Loten.


De Zwette of Sneekertrekvaart
De groene dijken dateren uit een tijd dat het nieuwe land in de Middelsee nog kwelder was, dus van voor de aanleg van zeewaterkerende dijken. Toen die eenmaal tot stand waren gekomen verviel hun functie en werd het nieuwe land verkaveld. De eerste zorg daarbij was het trekken van een grens tussen Westergo en Oostergo, teneinde het nieuw gewonnen land eerlijk te verdelen. Daarnaast moest de afwatering tussen beide gebieden worden geregeld. Daarom groef men een grenssloot of Zwette, nagenoeg op de as van de vroegere Middelsee. De uitgegraven grond werd op de oostzijde van deze sloot geworpen en dient daar tot op de dag van vandaag als dijk die tevens de waterstaatkundige scheiding tussen Oostergo en Westergo is.
Bij de aanleg van de
Zwette, die we omstreeks 1300 moeten plaatsen, stuitten de grondwerkers op de oude gersdammen. Op deze plaatsen vinden we dan ook haakse verspringingen in de waterweg (hornen, hernen of crompten). Het mooiste voorbeeld
daarvan vinden we in het verlengde van de Kempenaarsreed, de zogeheten Eggehorn.
Oliemolen “de Hen”
Het oude wijkgebouw heette “de Hen”, genoemd naar een oude Zaanse Oliemolen die aan de Zwette stond rond 1850-1860. Rond 1885-1890 werden de molen en de daarbij behorende gebouwen opgekocht om woningen te maken voor de werknemers van de zuivelfabriek “Normandia”. In het oude onderstuk van de molen werd een gevelsteen aangebracht, voorstellende een kip bij haar nest met eieren.
Nadat het gehele complex was afgebroken,verhuisde de steen naar het Fries Scheepvaartmuseum, maar nu is hij ingemetseld in de rechter pijler van de nieuwe brug aan de kant van de Berkenlaan.
gevelsteen "De Hen"
Zwette, die tot dan toe een smalle ondiepe grenssloot was, verbreed en verdiept. Een steen met inscriptie over het “slatten” (graven) is te vinden op de zuidgevel van de herberg aan de Dillesyl.
De inpoldering van de Middelzee ter hoogte en ten noordwesten van Leeuwarden had verstrekkende gevolgen voor de afwatering van met name Westergo. Vandaag de dag hebben de nieuwlanden van Westergose dorpen
als Deinum en Boksum nog immer hun afwatering op de grenssloot de Zwette.

Uit: Leeuwarden 750-2000, hoofdstad van Friesland.

De Zwette